Badania lekarskie – co na to ustawa?

Home / Dla rodziców / Badania lekarskie – co na to ustawa?

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 23 marca 2009 r.

w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich, częstotliwości ich przeprowadzania oraz trybu orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Wstępne badania lekarskie przeprowadza się dzieciom i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, ubiegającym się o orzeczenie lekarskie do uprawiania określonej dyscypliny sportu.
2. Okresowe badania lekarskie przeprowadza się dzieciom i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, uprawiającym określoną dyscyplinę sportu oraz zawodnikom pomiędzy 21. a 23. rokiem życia.
3. Kontrolne badania lekarskie przeprowadza się dzieciom i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, uprawiającym określoną dyscyplinę sportu, oraz zawodnikom pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, którzy podczas uprawiania określonych dyscyplin sportu doznali urazów, w tym urazu głowy, zmian przeciążeniowych, utraty przytomności lub porażki przez nokaut.
4. Po przeprowadzeniu badań lekarskich, o których mowa w ust. 1-3, wydaje się orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu.

§ 2.

Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie obejmują:
1) ogólne badanie lekarskie;
2) badania specjalistyczne i diagnostyczne w zakresie niezbędnym do wydania orzeczenia, o którym mowa w § 1 ust. 4.

§ 3.

Zakres koniecznych badań lekarskich oraz częstotliwość ich przeprowadzania, określa załącznik do rozporządzenia. (poniżej)

§ 4.

1. Badania, o których mowa w § 1 ust. 1-3, przeprowadza lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej, a w odniesieniu do niepełnosprawnych badania te może przeprowadzić lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej.
2. Skierowanie na badania, o których mowa w § 1 ust. 1, wydaje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.
3. W przypadku braku lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, badania, o których mowa w § 1 ust. 1-3, przeprowadza lekarz posiadający certyfikat nadany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej.
4. Orzeczenia lekarskie o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu i orzeczenia o niezdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu wydaje lekarz, który przeprowadził badania, o których mowa w § 1 ust. 1-3.

§ 5.

1. W przypadku wydania przez lekarza, o którym mowa w § 4, orzeczenia o niezdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu, ponowne badania, o których mowa w § 1 ust. 1-3, w celu wydania ostatecznego orzeczenia, przeprowadza, na wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka albo osoby ubiegającej się o wydanie orzeczenia, lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się orzeczenie lekarskie o niezdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu oraz kopię dokumentacji medycznej dotyczącej przeprowadzonych badań.

§ 6.

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich oraz częstotliwości ich przeprowadzania w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, ubiegających się o przyznanie licencji albo posiadających licencję na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu (Dz. U. Nr 282, poz. 2815).

§ 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dniu od dnia ogłoszenia.

 

Załącznik do rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2009 r.

ZAKRES KONIECZNYCH BADAŃ LEKARSKICH ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ ICH PRZEPROWADZANIA W STOSUNKU DO DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 21 ROKU ŻYCIA ORAZ ZAWODNIKÓW POMIĘDZY 21. A 23. ROKIEM ŻYCIA

1. Badania ogólne, specjalistyczne i diagnostyczne obejmują:

1) pomiary antropometryczne;
2) ogólne badanie lekarskie;
3) badanie ortopedyczne;
4) test wysiłkowy;
5) przegląd stomatologiczny;
6) badanie elektrokardiograficzne;
7) badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu, odczyn opadania krwinek czerwonych, morfologię krwi obwodowej z wzorem odsetkowym;
8) konsultację laryngologiczną;
9) konsultację okulistyczną;
10) konsultację neurologiczną;
11) badanie elektroencefalograficzne;
12) oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi;
13) badanie radiologiczne odcinka szyjnego kręgosłupa;
14) badanie radiologiczne odcinka lędźwiowego kręgosłupa;
15) badanie spirometryczne.

2. Lekarz przeprowadzający badanie może zlecić dodatkowo wykonanie innych badań lub konsultacji, których potrzeba wykonania wynika z oceny stanu zdrowia,

w tym badania serologicznego w celu wykluczenia zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu B i C oraz nabytego niedoboru odporności, przez oznaczenie obecności antygenu HBs, przeciwciał HCV i przeciwciał HIV.
3. Badania wstępne dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia ubiegających się o wydanie orzeczenia do uprawiania określonej dyscypliny sportu obejmują badania wymienione w ust. 1 pkt 1-9.
4. Badania okresowe obejmują badania przeprowadzane:

1) co 6 miesięcy – w przypadku badań, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3;
2) co roku – w przypadku badań, o których mowa w ust. 1 pkt 4-7;
3) co dwa lata – w przypadku badań, o których mowa w ust. 1 pkt 8 i 9.

5. Badania, o których mowa w ust. 1 pkt 10 i 11, przeprowadza się przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych u dzieci, młodzieży do 21. roku życia uprawiających boks, kick – boxing, dalekowschodnie sporty i sztuki walki, płetwonurkowanie oraz u zawodników tych dyscyplin pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, co dwa lata.

6. Badanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 12, przeprowadza się przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych u dzieci, młodzieży do 21. roku życia uprawiających płetwonurkowanie, sporty motorowe oraz u zawodników tych dyscyplin pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, co roku.
7. Badanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 13, przeprowadza się przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych u dzieci, młodzieży do 21. roku życia uprawiających judo i zapasy oraz u zawodników
tych dyscyplin pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, co dwa lata.
8. Badanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 14, przeprowadza się przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych u dzieci, młodzieży do 21. roku życia uprawiających podnoszenie ciężarów oraz u zawodników tych dyscyplin pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, co dwa lata.
9. Badanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, przeprowadza się przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych u dzieci, młodzieży do 21. roku życia uprawiających płetwonurkowanie oraz u zawodników tych dyscyplin pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, co roku.

Tekst źródłowy: Ministerstwo Zdrowia http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=383&ml=pl&mi=383&mx=0&mt=&my=635&ma=012713

Related Posts
plakat-grupa-starsza-1stadion-na-rondzie_play